Notowania

R22: strona spółki
30.11.2018, 12:28

R22 Ujawnienie stanu posiadania-znaczne pakiety akcji

Zarząd R22 spółka akcyjna "Spółka" informuje, iż w dniu 30.11.2018 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 oraz art. 87 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29.07.2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., działającego w imieniu i na rzecz zarządzanych funduszy inwestycyjnych („Fundusze”), o przekroczeniu przez Fundusze progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Przedmiotowe zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu. Podstawa prawna art. 70 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Załączniki

Inne komunikaty