Notowania

KVT Powołanie Członków Rady Nadzorczej Krynica Vitamin S.A.

Zarząd Krynica Vitamin S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 3 grudnia 2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”) działając na podstawie § 9 ust. 9 Statutu Spółki powołało z tym samym dniem w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią Agnieszkę Hajduk i Pana Artura Mączyńskiego.
Poniżej Spółka przekazuje informacje nt. wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowiskach, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej nowo powołanych osób nadzorujących. Pani Agnieszka Hajduk (Biegły Rewident nr na liście 11369, data wpisu 22.07.2008 r.) - partner i wspólnik w spółce audytorskiej BRaSH Sp. z o.o. Od 2005 r. zajmuje się rewizją sprawozdań finansowych jednostek z różnych branż, w tym handlowych, usługowych, produkcyjnych i stowarzyszeń, zarówno prowadzących, jak i nieprowadzących działalności gospodarczej. Współpracowała m.in. z Polskim Komitetem Olimpijskim, Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki, Fundacją Ewy Błaszczyk ”Akogo?”, Polnord S.A., WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A., Beijer Ref Polska sp. z o.o. Od 2008 jest członkiem Polskiej Izby Biegłych Rewidentów. Posiada długoletnią praktykę w rachunkowości i finansach oraz organizacji podmiotów gospodarczych. Umiejętnie łączy znajomość nowoczesnych technik rewizji finansowej ze standardami stosowanymi w Polsce, co umożliwia sprawne i efektywne przeprowadzanie badań, a także poszukiwanie rozwiązań korzystnych dla klientów. Doświadczenie zdobyte podczas rewizji sprawozdań finansowych łączy z wiedzą o wycenie przedsiębiorstw i poszczególnych ich części. Ukończyła dwa kierunki studiów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie: Finanse i Bankowość oraz Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne. Pani Agnieszka Hajduk jest członkiem niezależnym Rady Nadzorczej Spółki. Zgodnie z otrzymanym oświadczeniem Pani Agnieszka Hajduk nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Ponadto ww. osoba nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pan Artur Mączyński posiada wykształcenie wyższe, ukończył Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Matematyki i Fizyki. Pięcioletnie studia magisterskie na kierunku Matematyka, specjalność – Metody Numeryczne i Programowanie. Dodatkowo jest absolwentem studiów podyplomowych: 1. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Studia podyplomowe „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie” 2. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Studia podyplomowe „Zarządzanie Projektami Europejskimi” 3. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Studia podyplomowe „Zarządzanie Zakładami Opieki Zdrowotnej i Administracja Zdrowiem Publicznym” W roku 2015 ukończył Kurs Dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych na Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Doświadczenie zawodowe: 01.08.2006 – obecnie Działalność gospodarcza – usługi doradcze w zakresie zarządzania 15.06.2005 – 01.08.2006 Działalność gospodarcza – doradztwo, pośrednictwo finansowe 01.04.2003 – 15.06.2005 Bank Polska Kasa Opieki S.A. I Oddział w Siedlcach, Stanowisko – Dyrektor Oddziału ds. Bankowości Indywidualnej 01.03.2001 – 01.04.2003 Bank Polska Kasa Opieki S.A. I Oddział w Siedlcach, Stanowisko – Menedżer Klienta 30.11.1995 – 01.03.2001 Bank Polska Kasa Opieki S.A. I Oddział w Łosicach, Stanowisko – Dyrektor Oddziału ( do momentu połączenia się Banku Depozytowo Kredytowego w Lublinie z Bankiem PEKAO S.A., Stanowisko – Kierownik Filii ) 01.09.1994 – 30.11.1995 Bank PKO bp Oddział w Łosicach, Stanowisko – Inspektor Kredytowy 01.09.1994 – 31.08.1995 Szkoła Podstawowa nr 2 w Łosicach, Stanowisko – Nauczyciel Informatyki Zgodnie z otrzymanym oświadczeniem Pan Artur Mączyński nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Ponadto ww. osoba nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U. z 2018 r. poz. 757.

Inne komunikaty