Notowania

FINTECH: strona spółki
3.12.2018, 21:12

FTH Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie

Zarząd Fintech S.A. informuje, iż w dniu 3.12.2018 r. otrzymał zawiadomienie od Pana Wjciecha Rosiaka, o następującej treści:
Działając imieniem własnym, w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 69 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”), niniejszym informuję, iż w związku ze zrealizowaniem transakcji kupna za pośrednictwem domu maklerskiego w dniu 30.11.2018r., 23.950.000 sztuk Akcji zwykłych spółki Fintech S.A. („Spółka”), zwiększył się mój udział („Akcjonariusz”) w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie. Transakcja kupna w dniu 30.11.2018 r. akcji zwykłych, w ilości 23.950.000 (słownie: dwadzieścia trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) za pośrednictwem domu maklerskiego. 2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: Przed dokonaniem transakcji kupna w dniu 30.11.2018 r. posiadałem 0 akcji Spółki reprezentujących 0 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 0 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: Po dokonaniu transakcji kupna w dniu 30.11.2018r. posiadam 23.950.000 akcji Spółki reprezentujących około 32,78 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz około 32,78 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 4. Podmioty zależne od Akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje Spółki: Nie istnieją podmioty zależne od Akcjonariusza, posiadające akcje Spółki. 5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie : Nie istnieją podmioty, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie. 6. Liczba głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy o ofercie, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji: Akcjonariusz nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt. 1 oraz art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie. 7. Liczba głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy o ofercie, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych: Brak jest takich głosów. 8. Łącznej suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: Przedmiotowe informacje zostały podane w pkt. 2 powyżej.

Inne komunikaty