Notowania

FASING: strona spółki
6.12.2018, 13:33

FSG Umowa kredytowa

Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 6 grudnia 2018 roku została zawarta z Bankiem Spółdzielczym
z siedzibą w Gliwicach przy ulicy Dworcowej 41, umowa o kredyt obrotowy na kwotę 5.000.000,00 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie bieżącej działalności gospodarczej. Kredyt zostaje udzielony na okres od dnia zawarcia umowy do dnia 31 października 2022r. Kredyt oprocentowany jest w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej określonej, jako suma stawki referencyjnej WIBOR 3M i marży banku w wysokości 2,40p.p. W dniu zawarcia umowy oprocentowanie kredytu wynosi 4,10% w stosunku rocznym. Prawne zabezpieczenie spłaty udzielonego kredytu stanowią: - weksel własny Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową poręczony przez spółkę KARBON 2 Sp. z o.o do kwoty 1.000.000,00zł; - hipoteka umowna łączna do kwoty 8.500.000,00zł ustanowiona na nieruchomości gruntowej, zabudowanej położonej w Sieniawie, Gminie Łagów na Osiedlu Górniczym 11a objętej Księgą Wieczystą nr ZG1S/00027741/0 oraz na nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem biurowo-usługowym położonej w Tarnowskich Górach, Rynek 1, objętej Księgą Wieczystą nr GLIT/00044238/6 , wraz z roszczeniem do dysponowania opróżnionym miejscem hipotecznym powstałym po spłacie wierzytelności zabezpieczonej wpisem hipoteki ujawnionej w Księdze Wieczystej nr GLIT/00044238/6 na rzecz Banku Spółdzielczego w Mikołowie; - cesja praw z tytułu ubezpieczenia nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia od ognia i innych żywiołów; - pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym w Banku Spółdzielczym w Gliwicach. Pomiędzy ww. bankiem a emitentem nie ma powiązań formalnych.

Inne komunikaty