Notowania

KGN Wynik aukcji głównej rynku mocy na rok 2022

Zarząd Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. („Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości, że powziął dziś wiadomość, iż w dniu 5 grudnia 2018 r. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”), spółka dominująca w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 lit. a) Kodeksu spółek handlowych, poinformowała Raportem Bieżącym 39/2018 o wyniku aukcji rynku mocy na rok 2022 (aukcja główna). Poniżej Emitent przekazuje w niezmienionym brzmieniu informacje przedstawione przez PGE:
„Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. („PGE”) informuje, że w dniu 5 grudnia 2018 r., w wyniku aukcji rynku mocy na rok 2022 (aukcja główna), zakontraktowanych zostało łącznie nie mniej niż 7.062 MW obowiązku mocowego dla jednostek należących do grupy PGE. Umowy mocowe zawarte zostały na jeden rok. Cena zamknięcia aukcji mieści się w przedziale 195,28 do 219,66 PLN/kW/rok i - zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy o rynku mocy z dnia 8 grudnia 2017 r. - zostanie w terminie 3 dni roboczych podana do publicznej wiadomości przez PSE S.A. Powyższe obowiązki mocowe nie są ostatecznymi wynikami aukcji mocy. Ostateczne wyniki aukcji mocy ogłasza Prezes URE w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie internetowej, w pierwszym dniu roboczym następującym po 21. dniu od dnia zakończenia aukcji mocy. Do tego czasu wszystkie umowy sprzedaży obowiązków mocowych są warunkowe. Łączny zakontraktowany przez jednostki należące do Grupy PGE wolumen obowiązków mocowych na rok 2022, z uwzględnieniem kontraktów wieloletnich zawartych w aukcji na rok 2021, wynosi nie mniej niż 11 705MW.” Ze względu na zintegrowane działania związane z rynkiem mocy uregulowane wewnątrz grupy pomiędzy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. a Spółkami Grupy Kapitałowej PGE, w tym z Emitentem, na obecnym etapie Spółka nie jest w stanie określić swoich zobowiązań wynikających z rynku mocy.

Inne komunikaty