Notowania

VISTAL: strona spółki
6.12.2018, 14:32

VTL Postanowienie o ogłoszeniu upadłości spółki zależnej Vistal Infrastructure Sp. z o.o.

Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji („Spółka” lub „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 50/2017 informuje, iż w dniu 06 grudnia 2018 r. powzięła informację o podjęciu dnia 22 listopada 2018 r. przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy („Sąd”) postanowienia zgodnie z którym Sąd postanowił m.in.:
1. Ogłosić upadłość dłużnika Vistal Infrastructure Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000330246; 2. Wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego; 3. Wyznaczyć sędziego-komisarza w osobie Asesora Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku Łukasza Piotrowicza; 5. Wyznaczyć zastępcę sędziego – komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku SSR Anny Stankewicz; 6. Wyznaczyć syndyka w osobie Macieja Głowackiego nr licencji 667; 7. Jako podstawę jurysdykcji Sądu wskazać art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE. L Nr 141, str. 19 ze zm.), określając, że postępowanie opisane pkt. 1 ma charakter główny.

Inne komunikaty