Notowania

PGNIG: strona spółki
6.12.2018, 14:59

PGN Nabycie praw do poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania węglowodorów w emiracie Ras Al Khaimah w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA („PGNiG”, „Spółka”), powziął w dniu 6 grudnia 2018 r. informację, że oferta Spółki na objęcie udziałów w Bloku nr 5 w emiracie Ras Al Khaimah w Zjednoczonych Emiratach Arabskich została wybrana jako najkorzystniejsza w rundzie przetargowej na udzielenie praw do poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania węglowodorów, organizowanej przez Ras Al Khaimah Petroleum Authority.
W następstwie wyboru oferty PGNiG będzie zobowiązane do zawarcia porozumienia o poszukiwaniu i podziale produkcji (ang. Exploration and Production Sharing Agreement, „EPSA”) oraz wykonania prac poszukiwawczych w postaci akwizycji sejsmiki 3D oraz wierceń. W EPSA zdefiniowano trzy 2-letnie okresy poszukiwawcze z możliwością przedłużenia o 2-letni okres rozpoznawczy oraz 30-letni okres produkcji. Po każdym z okresów poszukiwawczych istnieje możliwość rezygnacji z udziałów w bloku pod warunkiem wypełnienia określonych w EPSA zobowiązań. Wysokość zabezpieczeń dla każdego z okresów poszukiwawczych będzie wynosić ok. 7 mln dolarów amerykańskich. Projekt, z uwagi na jego etap poszukiwawczy, obarczony jest ryzykiem braku odkrycia złoża węglowodorów. Objęcie praw do poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania węglowodorów stanowi jeden z elementów „Strategii GK PGNiG na lata 2017- 2022, z perspektywą do 2026 r.” w segmencie Poszukiwanie i Wydobycie, w celu zwiększenia zasobów i poziomu wydobycia węglowodorów PGNiG. Publikacja informacji dot. złożenia oferty nabycia praw do poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania węglowodorów w emiracie Ras Al Khaimah w Zjednoczonych Emiratach Arabskich została opóźniona w dniu 13 listopada 2018 roku do dzisiaj zgodnie z Art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Inne komunikaty