Notowania

TMP Umowa podwykonawstwa

Zarząd Spółki Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach ("Spółka", "Podwykonawca", "Emitent") informuje o zawarciu w dniu 06.12.2018 r. ze spółką MKW Sp. z o.o. z siedzibą w Zakopanem ("MKW", "Zleceniodawca") umowy podwykonawstwa ("Umowa ") w ramach realizacji projektu "Poprawa dostępności usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia" ("Projekt"), na warunkach określonych w Umowie przedwstępnej. Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020.
Umowa została podpisana zgodnie z warunkami Umowy przedwstępnej z dnia 30.07.2018 r., o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 22/2018. Emitent zobowiązał się w ramach Umowy do świadczenia przez okres 23 miesięcy całodobowej usługi ratownictwa medycznego, przez min. czterech ratowników medycznych dla 40 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie obszaru rewitalizowanego gminy Bytom w woj. śląskim, wykonujących zadania wynikające z funkcjonowania Centrum Operacyjno-Pomocowego wspartego nowoczesną platformą opieki TeleMED24. Wartość przedmiotu Umowy wynosi 349.600,00 zł brutto. Pozostałe szczegółowe warunki przedmiotowej Umowy i ryzyka z nią związane, nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku warunków dla tego rodzaju umów.

Inne komunikaty