Notowania

OPENFIN: strona spółki
6.12.2018, 16:33

OPF WYPŁATA ZALICZKI NA POCZET PRZYSZŁEJ DYWIDENDY PRZEZ SPÓŁKĘ ZALEŻNĄ OPEN BROKERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu 6 grudnia 2018 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki zależnej OPEN BROKERS S.A. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie podjęło uchwałę o utworzeniu kapitału rezerwowego w wysokości 630 000 zł (słownie: sześćset trzydzieści tysięcy złotych) oraz przeznaczeniu go w całości na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy.
Łączna kwota przeznaczona na wypłatę Zaliczki Dywidendowej wyniesie 1 200 000 zł (jeden milion dwieście tysięcy złotych,) tj. 12 złotych (dwanaście złotych) na 1 akcję (dalej Kwota Zaliczki Dywidendowej). Kwota Zaliczki Dywidendowej nie przekracza połowy zysku netto Spółki OPEN BROKERS S.A. osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 30 czerwca 2018r. i obejmującym okres od 1 stycznia 2018r. do 30 czerwca 2018r. zbadanym przez biegłego rewidenta BPG Polska Audyt Sp. z o.o. (570 000 zł), powiększonego o kapitał rezerwowy utworzony z przeznaczeniem na wypłatę zaległej dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy oraz niepodzielone zyski z lat ubiegłych, pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne. Spółka OPEN BROKERS S.A. z siedzibą w Warszawie jest w 100% zależna od Emitenta. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Inne komunikaty