Notowania

ALC Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

Zarząd Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że w dniu 06.12.2018 roku Dom Maklerski mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("mBank S.A."), działając w imieniu i na rachunek Emitenta podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nabył 7.200 (słownie: siedem tysięcy dwieście) sztuk akcji własnych.
Akcje zostały nabyte w związku z realizowanym programem skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży, przyjętym przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta uchwałą nr 18/2015 z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Alchemia S.A w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży, zmienionym uchwałą nr 9/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 maja 2018r. Zgodnie z informacją przekazaną przez mBank S.A., w dniu 06.12.2018 roku zrealizowano nabycie o godz.: - 14:56:03 zrealizowano nabycie 1.740 (słownie: tysiąc siedemset czterdzieści) sztuk akcji własnych Emitenta, o wartości nominalnej 1,30 zł każda, stanowiących łącznie 0,0009% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0009% głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia S.A. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 4,70zł; - 14:59:10 zrealizowano nabycie 2.000 (słownie: dwa tysiące) sztuk akcji własnych Emitenta, o wartości nominalnej 1,30 zł każda, stanowiących łącznie 0,001% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,001% głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia S.A. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 4,70zł; - 14:59:23 zrealizowano nabycie 2.000 (słownie: dwa tysiące) sztuk akcji własnych Emitenta, o wartości nominalnej 1,30 zł każda, stanowiących łącznie 0,001% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,001% głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia S.A. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 4,70zł; - 14:59:42 zrealizowano nabycie 1.460 (słownie: tysiąc czterysta sześćdziesiąt) sztuk akcji własnych Emitenta, o wartości nominalnej 1,30 zł każda, stanowiących łącznie 0,0007% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0007% głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia S.A. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 4,70zł; W wyniku transakcji z 06.12.2018 roku oraz przy uwzględnieniu uprzednio nabytych przez Spółkę akcji własnych w celu realizacji programu zakupu akcji, Spółka posiada łącznie 26.527.800 szt. akcji własnych, stanowiących 13,264% udziału w kapitale zakładowym oraz 13,264% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Szczegółowa podstawa prawna: Art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji.

Inne komunikaty