Notowania

PHR Cena emisyjna Akcji Serii E

Zarząd spółki Pharmena S.A. (Emitent) w nawiązaniu do raportu nr 26/2018 (pt. "Oświadczenie wiodącego akcjonariusza dot. emisji akcji serii E”) opublikowanego w dniu 16 listopada 2018 r. w systemie ESPI oraz raportu nr 23/2018 (pt. „Treść uchwał podjętych przez NWZ PHARMENA S.A. w dniu 26.09.2018 r.) opublikowanego w dniu 27 września 2018 r. w systemie EBI informuje, iż Zarząd Emitenta na podstawie upoważnienia zawartego w § 5 ust. 1 pkt. 1 uchwały nr 1/2018 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26 września 2018 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem przez dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji oraz zmiany Statutu Spółki oraz po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej (wyrażonej w uchwale nr 2/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r.) podjął w dniu 5 grudnia 2018 r. uchwałę nr 1/2018 o ustaleniu ceny emisyjnej Akcji Serii E na kwotę 6 złotych (sześć złotych) zł za jedną Akcję. Powyższa cena emisyjna dotyczy oferty publicznej do 2.638.516 Akcji zwykłych na okaziciela Serii E z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
Emitent wskazuje, iż warunkiem koniecznym do przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Serii E jest uprzednie zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego. Niniejszy raport jest publikowany ze względu na fakt, iż pozyskanie kapitału w drodze emisji Akcji Serii E ma istotne znaczenie dla sytuacji finansowej i ekonomicznej Emitenta i jego Grupy Kapitałowej, w szczególności finansowania rozwoju Grupy Kapitałowej Emitenta (o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 23/2018 pt. „Strategia wprowadzenia do sprzedaży suplementów diety 1-MNA w Polsce i Europie” opublikowanym w dniu 26 września 2018 r. w systemie ESPI oraz w raporcie bieżącym nr 21/2018 pt. „Informacja o postępie projektu leku 1-MNA” opublikowanym w dniu 4 września 2018 r. w systemie ESPI). Z powyższych względów ustalenie ceny emisyjnej akcji serii E ma istotny wpływ na możliwość pozyskania środków z planowanej emisji Akcji Serii E w celu realizacji strategii Grupy Kapitałowej Emitenta. Zastrzeżenie prawne: Materiał przedstawiony w niniejszym dokumencie stanowi wypełnienie obowiązków informacyjnych, jakim podlega PHARMENA S.A. jako spółka publiczna, której akcje są dopuszczone i wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Niniejszy komunikat jest publikowany w celach wyłącznie informacyjnych i nie stanowi udostępnienia informacji w celu promocji nabycia lub objęcia papierów wartościowych lub zachęcania do ich nabycia lub objęcia, także w znaczeniu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ze zmianami, i nie stanowi akcji promocyjnej w znaczeniu art. 53 ust. 2 tej ustawy. Niniejszy materiał nie podlega i nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, ogłaszania, publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności nie może być rozpowszechniany, bezpośrednio ani pośrednio, w całości bądź w części, w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej („USA”), Kanadzie, Japonii, Australii ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało dokonania rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia, (ii) nie są skierowane do osób definiowanych jako „U.S. Person” oraz do osób (podmiotów), które działają na rachunek lub na rzecz osób definiowanych jako „U.S. Person” zgodnie z definicją znajdującą się w Regulacji S (ang. Regulation S) wydanej na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) („Ustawa Amerykańska”), (iii) nie są skierowane do osób (podmiotów) mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w Kanadzie, Japonii lub Australii bądź na obszarze innej jurysdykcji, w której dostęp do niniejszego materiału stanowiłby naruszenie odnośnych przepisów obowiązującego prawa lub wymagałby dokonania rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia.

Inne komunikaty