Notowania

CCC: strona spółki
6.12.2018, 17:25

CCC Zmiana udziałów w ogólnej liczbie głosów w spółce CCC S.A.

Zarząd CCC S.A. informuje, że otrzymał od: a) spółki ULTRO S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu (dalej „ULTRO”, podmiot zależny Dariusza Miłka), b) spółki ULTRO Holding SCSp z siedzibą w Luksemburgu (dalej: „ULTRO Holding”, podmiot zależny Dariusza Miłka), c) Dariusza Miłka, zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów.
Zgodnie z otrzymanymi zawiadomieniami: 1/ spółka ULTRO S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu (podmiot zależny Dariusza Miłka) poinformowała, że w wyniku dokonanego w dniu 3 grudnia 2018 roku połączenia transgranicznego (dalej „Połączenie”) spółki zależnej Dariusza Miłka ULTRO oraz spółki zależnej Dariusza Miłka Ultro sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach, KRS nr 0000609286, w wyniku którego ULTRO wstąpił we wszystkie prawa i obowiązki Ultro sp. z o.o. i z mocy prawa przejął wszystkie jej aktywa i pasywa, w tym akcje Spółki a tym samym ULTRO został akcjonariuszem bezpośrednim Spółki, udział Ultro Sp. z o.o. w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki spadł poniżej 5% tj. do 0% a udział ULTRO w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki zwiększył się powyżej 33% i 33 1/3 %. Przed Połączeniem ULTRO nie posiadał akcji Spółki a Ultro sp. z o.o. posiadała łącznie 11.060.000 akcji Spółki, w tym 5.460.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu (każda taka akcja uprawnia do dwóch głosów na walnym zgromadzeniu Spółki) oraz 5.600.000 akcji zwykłych na okaziciela, reprezentujących łącznie 26,86% kapitału zakładowego. Przed Połączeniem Ultro sp. z o.o. była uprawniona do wykonywania łącznie 16.520.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w tym 10.920.000 głosów z akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu oraz 5.600.000 głosów z akcji zwykłych na okaziciela, co stanowiło łącznie 34,55% ogólnej liczby głosów w Spółce. Po Połączeniu spółka Ultro sp. z o.o. przestała istnieć, natomiast posiadane przez nią akcje Spółki z mocy prawa nabył ULTRO, który tym samym posiada bezpośrednio łącznie 11.060.000 akcji Spółki, w tym 5.460.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu (każda taka akcja uprawnia do dwóch głosów na walnym zgromadzeniu Spółki) oraz 5.600.000 akcji zwykłych na okaziciela, reprezentujących łącznie 26,86% kapitału zakładowego, które to akcje uprawniają do wykonywania łącznie 16.520.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w tym 10.920.000 głosów z akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu oraz 5.600.000 głosów z akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi łącznie 34,55% ogólnej liczby głosów w Spółce. 2/ spółka ULTRO Holding SCSp z siedzibą w Luksemburgu (podmiot zależny Dariusza Miłka) poinformowała, że w wyniku aportu większościowego pakietu udziałów ULTRO do ULTRO Holding w dniu 5 grudnia 2018 roku (dalej „Aport”), ULTRO Holding stała się akcjonariuszem pośrednim Spółki a udział ULTRO Holding w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki zwiększył się powyżej 33% i 33 1/3 %. Przed Aportem ULTRO Holding nie posiadał akcji Spółki, natomiast po Aporcie posiada pośrednio (za pośrednictwem swojej spółki zależnej ULTRO) łącznie 11.060.000 akcji Spółki, w tym 5.460.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu (każda taka akcja uprawnia do dwóch głosów na walnym zgromadzeniu Spółki) oraz 5.600.000 akcji zwykłych na okaziciela, reprezentujących łącznie 26,86% kapitału zakładowego, które to akcje uprawniają do wykonywania łącznie 16.520.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w tym 10.920.000 głosów z akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu oraz 5.600.000 głosów z akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi łącznie 34,55% ogólnej liczby głosów w Spółce. 3/ Dariusz Miłek poinformował, że w wyniku Połączenia i Aportu jego udział pośredni jako podmiotu dominującego spółek ULTRO i ULTRO Holding w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki nie uległ zmianie, jedynie udział ten kontrolowany jest za pośrednictwem spółki zależnej Zawiadamiającego ULTRO Holding, która to Spółka jest podmiotem dominującym ULTRO. Przed Połączeniem i Aportem Dariusz Miłek za pośrednictwem Ultro Sp. z o.o. posiadał łącznie 11.060.000 akcji Spółki, w tym 5.460.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu (każda taka akcja uprawnia do dwóch głosów na walnym zgromadzeniu Spółki) oraz 5.600.000 akcji zwykłych na okaziciela, reprezentujących łącznie 26,86% kapitału zakładowego, które to akcje uprawniały do wykonywania 16.520.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w tym 10.920.000 głosów z akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu oraz 5.600.000 głosów z akcji zwykłych na okaziciela, co stanowiło łącznie 34,55% ogólnej liczby głosów w Spółce. Po Połączeniu i Aporcie liczba posiadanych przez Dariusza Miłka akcji oraz wynikających z nich głosów nie uległa zmianie, jedynie udział ten kontrolowany jest za pośrednictwem spółki zależnej Zawiadamiającego ULTRO Holding, która to Spółka jest podmiotem dominującym ULTRO. Po Połączeniu i Aporcie Dariusz Miłek, za pośrednictwem ULTRO Holding i jego spółki zależnej ULTRO, posiada łącznie 11.060.000 akcji Spółki, w tym 5.460.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu (każda taka akcja uprawnia do dwóch głosów na walnym zgromadzeniu Spółki) oraz 5.600.000 akcji zwykłych na okaziciela, reprezentujących łącznie 26,86% kapitału zakładowego, które to akcje uprawniają do wykonywania 16.520.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w tym 10.920.000 głosów z akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu oraz 5.600.000 głosów z akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi łącznie 34,55% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Załączniki

Inne komunikaty