Notowania

LIBET: strona spółki
6.12.2018, 17:34

LBT Zawiadomienie o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Zarząd LIBET S.A. z/s we Wrocławiu (dalej „Spółka”), działając na podstawie i w wykonaniu postanowienia §5 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757) niniejszym informuje, iż Członek Rady Nadzorczej Spółki Pan Piotr Woźniak złożył ze skutkiem od dnia 7 grudnia 2018 roku oświadczenie o rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki wskazując, iż rezygnację składa ze względów osobistych.
Zarząd LIBET S.A. wyraża podziękowanie Panu Piotrowi Woźniak, za jego udział i zaangażowanie w prace Rady Nadzorczej Spółki jak i Komitetów Rady Nadzorczej których był członkiem. Zarząd Spółki wskazuje, iż w związku z rezygnacją Pana Piotra Woźniaka z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki, nie jest konieczne uzupełnianie składu Rady Nadzorczej, albowiem aktualny jej skład odpowiada wymogom ustalonym dla Rady Nadzorczej, tak w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa jak i postanowieniach Statutu Spółki.

Inne komunikaty