Notowania

ARCTIC: strona spółki
11.12.2018, 8:00

ATC Zmiany w składzie Zarządu Arctic Paper S.A.

Zarząd Arctic Paper S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 10 grudnia 2018 roku odwołała ze skutkiem na dzień 31 stycznia 2019 roku Pana Per Skoglund z funkcji Prezesa Zarządu oraz Dyrektora Generalnego Spółki.
Powodem decyzji jest zamiar zmiany kierownictwa, na czas gdy firma wchodzi w kolejny etap wdrażania nowej strategii. Doceniając wieloletnią pracę Rada Nadzorcza chciałaby podziękować Panu Per Skoglund za dotychczasowe skuteczne zarządzanie i wkład włożony w rozwój Spółki. Jednocześnie Zarząd Arctic Paper S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza powołała ze skutkiem na dzień 1 lutego 2019 roku Pana Michała Jarczyńskiego na Prezesa Zarządu Spółki. Pan Michał Jarczyński będzie również sprawował funkcję Dyrektora Generalnego Spółki. Pan Michał Jarczyński uzyskał tytuł inżyniera mechanika na Politechnice Poznańskiej oraz ukończył studia podyplomowe z finansów i controllingu na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Pan Michał Jarczyński piastował liczne kierownicze funkcje w polskim przemyśle, ostatnio jako prezes firmy Radpol S.A., polskiej spółki technologicznej notowanej na GPW. W latach 2008-2013 Pan Michał Jarczyński pełnił funkcję prezesa zarządu i dyrektora generalnego Arctic Paper S.A. Pan Michał Jarczyński posiada 15-letnie doświadczenie w branży papierniczej. Pan Michał Jarczyński nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Arctic Paper S.A., nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej wobec Spółki spółce cywilnej, osobowej lub kapitałowej, nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej osoby prawnej, konkurencyjnej w stosunku do Arctic Paper S.A., ani nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Podstawa prawna przekazania raportu: § 5 pkt. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).

Inne komunikaty