Trwa ładowanie...
bDzktFVN

Notowania

IMAGIS: strona spółki
13.12.2018, 15:43

IMG Aktualizacja wyceny aktywa finansowego Spółki

Zarząd spółki IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000293705 („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w wyniku dokonanej aktualizacji wyceny aktywów Spółki, tj. inwestycji długoterminowej w postaci nieruchomości niezabudowanej, podjął decyzję o dokonaniu odpisu aktualizacyjnego wartości tego aktywa o kwotę 456 tys. zł.
Kwota odpisu stanowi różnicę między dotychczas prezentowaną wartością 3.974 tys. zł, a zaktualizowaną wartością wynoszącą 3.518 tys. zł. Odpis w w/w kwocie zostanie ujęty w sprawozdaniu finansowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta i Grupy Kapitałowej za 2018 rok. Dokonanie odpisu stanowi operację o charakterze księgowym i nie wpływa na bieżącą działalność operacyjną Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej.

Inne komunikaty

bDzktFWv