Notowania

CELTIC: strona spółki
14.12.2018, 17:16

CPD Uzupełnienie raportu bieżącego nr 36/2018

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2018 opublikowanego w dniu 14 września 2018 r. Emitent uzupełnia załącznik do w/w raportu w ten sposób, że w opisie przebiegu pracy zawodowej członka Rady Nadzorczej Gabrieli Gryger dodaje się punkt 6 w brzmieniu:
„6. Od 27.03.2018 r. – Członek Rady Nadzorczej ROBYG S.A.”. Ponadto w kolejnym akapicie dodaje się zdanie: „W ocenie Spółki działalność Gabrieli Gryger nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta, z zastrzeżeniem, że z uwagi na zakres faktycznie prowadzonej działalności, działalność Robyg S.A. w ocenie Spółki jest konkurencyjna wobec Spółki w zakresie ograniczonym do jednego obszaru administracyjnego tj. m.st. Warszawa.”

Inne komunikaty