Notowania

AQUATECH: strona spółki
18.12.2018, 15:02

AQT Zawiadomienie w trybie art 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej

Zarząd spółki AQUATECH S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: "Emitent" "Spółka"), informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 18 grudnia 2018 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie z dnia 17.12.2018 roku w trybie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od Pana Macieja Pawluka o następującej treści:
Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunków wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 184, poz. 1539 z póź. zm), zawiadamiam, że w związku 
z transakcją kupna w dniu 17 grudnia 2018 roku nabyłem 5 900 (słownie: pięć tysięcy dziewięćset) akcji spółki AQUATECH Spółka Akcyjna („Spółka”) uzyskując w ten sposób zaangażowanie 
w wysokości 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Po dokonaniu transakcji posiadam 5 900 akcji Spółki, które stanowią 5,00% udziału w kapitale zakładowym spółki i dają prawo do 5 900 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi odpowiednio 5,00% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Jednocześnie, pragnę oświadczyć, że nie istnieją podmioty zależne ode mnie, które posiadałyby 
akcje Spółki. Ponadto, zawiadamiam, iż nie posiadam instrumentów finansowych, które po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniałby lub zobowiązywałyby ich posiadacza do nabycia akcji 
z prawami głosu wyemitowanych przez Spółkę.

Inne komunikaty