Notowania

AQUATECH: strona spółki
18.12.2018, 15:08

AQT Zawiadomienie w trybie art 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej

Zarząd spółki AQUATECH S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: "Emitent" "Spółka"), informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 18 grudnia 2018 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie z dnia 17.12.2018 roku w trybie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od Pani Beaty Babińskiej o następującej treści:
Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunków wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 184, poz. 1539 z póź. zm), zawiadamiam, że w związku 
z zawarciem w dniu 17 grudnia 2018 r. umowy sprzedaży 5 900 (słownie: pięć tysięcy dziewięćset) akcji spółki AQUATECH Spółka Akcyjna („Spółka”) moje zaangażowanie w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki przekroczyło w dół próg 25%. Przed ww. transakcją sprzedaży akcji z dnia 17 grudnia 2018 roku posiadałam 30 000 (słownie: trzydzieści tysięcy) akcji Spółki, które stanowiły 25,42% udziałów w kapitale i dawały prawo do 
30 000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło odpowiednio 25,42% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. W wyniku sprzedaży przeze mnie 5 900 (słownie: pięć tysięcy dziewięćset) akcji AQUATECH SA, obecnie posiadam 24 100 akcji Spółki, które stanowią 20,40% udziału w kapitale zakładowym 
i dają prawo do 24 100 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi odpowiednio 20,40% udziału w ogólnej liczbie głosów. Jednocześnie, pragnę oświadczyć, że nie istnieją podmioty zależne ode mnie, które posiadałyby akcje Spółki. Ponadto, zawiadamiam, iż nie posiadam instrumentów finansowych, które po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniałby lub zobowiązywałyby ich posiadacza do nabycia akcji 
z prawami głosu wyemitowanych przez Spółkę."

Inne komunikaty