Notowania

FHDOM: strona spółki
21.12.2018, 15:52

FHD Spłata istotnej umowy wekslowej

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 21 grudnia 2018 r. Emitent dokonał spłaty umowy wekslowej zawartej w dniu 19 listopada 2018 r. z Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, której przedmiotem była regulacja wystawienia przez Emitenta weksla własnego zupełnego na zlecenie Total FIZ na kwotę 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych zero groszy) z klauzulą "bez protestu" (o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 20/2018 opublikowanym w dniu 19 listopada 2018 r. w systemie ESPI).
Dokonano spłaty kwoty 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych zero groszy) oraz kwoty 2.104,11 zł (słownie: dwa tysiące sto cztery złote jedenaście groszy) tytułem odsetek, wyliczonych na dzień 21 grudnia 2018 r., co stanowi całkowitą spłatę zobowiązania z powyższej istotnej umowy wekslowej. Powyższa informacja jest publikowana z uwagi na fakt, iż spłata powyższej umowy wekslowej została dokonana na rzecz wiodącego akcjonariusza Emitenta (Total FIZ) oraz ze względu na istotną wysokość dokonanej spłaty w zakresie finansowania bieżącej działalności operacyjnej Emitenta.

Inne komunikaty