Notowania

KLON: strona spółki
27.12.2018, 14:34

KLN Zawiadomienie o zbyciu akcji.

Zarząd KLON SA („Spółka” „Emitent”) informuje, że w dniu 27.12.2018r. otrzymał w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawiadomienie od spółki MERA SA w Lewinie Brzeskim, iż zmniejszyła udział ogólnej liczby głosów w spółce KLON S.A. poniżej 50% na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy KLON SA, w stosunku do posiadanych dotychczas liczby głosów.
Zmniejszenie liczby głosów nastąpiło w dniu 20.12.2018r. w drodze zbycia przez MERA S.A. w wyniku zawarcia umowy pożyczki papierów wartościowych 2.500.000 akcji KLON SA, stanowiących 11,9445% kapitału zakładowego, które upoważniają do 2.500.000 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy KLON S.A., stanowiących 11,9445% ogólnej liczby głosów. Przed zmianą udziału, MERA S.A. posiadała 12.856.611 akcji KLON S.A., co stanowiło 61,4267% udziału w kapitale zakładowym, które upoważniały do 12.856.611 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy KLON S.A., co stanowiło 61,4267% ogólnej liczby głosów. Po zmianie, MERA S.A. posiada 10.356.611 akcji, co stanowi 49,4821% udziału w kapitale zakładowym, które upoważniają do 10.356.611 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy KLON S.A , co stanowi 49,4821% ogólnej liczby głosów. Jednocześnie MERA SA poinformował, że nie występują inne podmioty zależne od niej, które posiadają akcje KLON S.A., nie zawierała żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosu oraz nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b Ustawy o ofercie.

Inne komunikaty