Notowania

IDH: strona spółki
28.12.2018, 15:29

IDH Objęcie obligacji

Zarząd IDH DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Warszawie dalej "Emitent", informuje, iż w dniu 28 grudnia 2018 r. został poinformowany o przydziale Obligacji serii B wyemitowanych przez spółkę Layopi S.A. z siedzibą w Warszawie.
Emitent objął 200.000 (dwieście tysięcy) Obligacji serii B o wartości emisyjnej 100,00 zł (sto złotych) każda, o łącznej wartości emisyjnej 20.000.000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych). Emisja Obligacji serii B przeprowadzana jest w trybie emisji niepublicznej, zgodnie z art. 33 pkt 2 Ustawy. Obligacje serii B są obligacjami zwykłymi niezabezpieczonymi na okaziciela, oprocentowane 5% w skali roku z terminem wykupu 28 grudnia 2020 roku. Okres odsetkowy wynosi jeden rok. Obligacje serii B są zbywalne. Środki na objęcie Obligacji serii B spółki Layopi S.A. pochodzą ze sprzedaży wierzytelności, o czym Emitent informował raportem ESPI nr 11/2018 z dnia 28.12.2018 r. Podstawą uznania niniejszej transakcji za znaczącą jest fakt, że łączna kwota przeznaczona na objęcie Obligacji serii B przekracza 20% kapitałów własnych Emitenta.

Inne komunikaty