Notowania

HRL Zawiązanie oraz rejestracja Spółki zależnej od Emitenta – Hornigold Apartamenty Katowice sp. z o.o.

Zarząd Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje o zawiązaniu oraz rejestracji przez sąd rejestrowy z dniem 2 stycznia 2019 roku Spółki zależnej od Emitenta – Hornigold Apartamenty Katowice sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, która została wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000764843 (dalej: „Spółka zależna”). Kapitał zakładowy Spółki zależnej wynosi 10.000 zł i dzieli się na 10 udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł za każdy udział. Emitent posiada 100 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki zależnej. Ponadto, Emitent wskazuje, iż Prezesem Zarządu Spółki zależnej jest Pan Kamil Kita, który pełni jednocześnie funkcję Członka Zarządu Emitenta.
Spółka zależna została zawiązana, celem realizacji zadań związanych z planowanym zakupem nieruchomości o charakterze hotelowo – usługowym, położonej w Katowicach (dalej: „Nieruchomość”). Działalność Spółki zależnej będzie obejmowała zakup Nieruchomości oraz jej bieżącą obsługę w zakresie wynajmu położonych w niej apartamentów hotelowych oraz lokali usługowych, jak również będzie ona odpowiedzialna za świadczenie na terenie Nieruchomości usług gastronomicznych. Spółka zależna została zawiązana w związku z wymaganiami stawianymi przez instytucje finansujące zakup nieruchomości. Emitent wyjaśnia, iż Nieruchomość, której nabycie planowane jest obecnie przez Spółkę zależną, zgodnie z pierwotnymi założeniami miała zostać nabyta przez Emitenta, a o fakcie zawarcia umowy przedwstępnej obejmującej nabycie Nieruchomości Emitent informował w ramach raportu bieżącego ESPI nr 26/2018 z dnia 4 października 2018 roku (dot. zawarcia umowy przedwstępnej zakupu nieruchomości). Mając na uwadze zmianę podmiotu, który dokona zakupu Nieruchomości, przez Emitenta oraz Spółkę zależną zostaną podjęte działania zmierzające do zmiany umowy przedwstępnej zakupu Nieruchomości oraz docelowego nabycia Nieruchomości objętej ww. raportem bezpośrednio przez Spółkę zależną. O ewentualnych zmianach ww. informacji Emitent będzie informował w ramach stosownych raportów bieżących.

Inne komunikaty