Notowania

PULAWY: strona spółki
2.01.2019, 20:54

ZAP Połączenie spółek Elektrownia Puławy Spółka z o.o. z Grupą Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" Spółka Akcyjna

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym (2 stycznia 2019 roku) powziął informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 2 stycznia 2019 roku wpisu połączenia spółek: Elektrowni Puławy Spółka z o.o. (spółka przejmowana) z Grupą Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" Spółka Akcyjna (spółka przejmująca).
O zamiarze połączenia Zarząd Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. informował w raporcie bieżącym nr 22/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 roku. Połączenie zostało dokonane na warunkach określonych w planie połączenia, uzgodnionym i przyjętym w dniu 26 września 2018 roku przez zarządy łączących się spółek, opublikowanym raportem bieżącym nr 29/2018. Połączenie nastąpiło na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, art. 515 § 1 i art. 516 § 6 KSH tj. w drodze przejęcia, czyli przeniesienia całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą (łączenie się przez przejęcie) bez zmiany umowy spółki przejmującej oraz bez podwyższania kapitału zakładowego spółki przejmującej, w trybie uproszczonym z uwagi na fakt, iż spółka przejmująca była jedynym wspólnikiem spółki przejmowanej i posiadała w kapitale zakładowym spółki przejmowanej 100% udziałów. Stosownie do treści art. 494 § 1 KSH Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. wstąpiła z dniem połączenia tj. z dniem 2 stycznia 2019 r. we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Inne komunikaty