Notowania

ALC Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. zwołane na dzień 6 lutego 2019r.

Zarząd Alchemia S.A. (Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniem, mających być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 6 lutego 2019 r.
Dokumenty, o których mowa powyżej stanowią załączniki do niniejszego raportu oraz będą dostępne na stronie internetowej Spółki. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz 757).

Załączniki

Inne komunikaty