Notowania

ALCHEMIA: strona spółki
10.01.2019, 11:28

ALC Informacje udzielone akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem w trybie art. 428 KSH

Zarząd Alchemia S.A. (Spółka, Emitent) przekazuje poniżej informacje udzielone w dniu dzisiejszym akcjonariuszowi na podstawie art. 428 § 6 Kodeksu spółek handlowych w odpowiedzi na pytanie dotyczące planów rozwoju Spółki oraz Grupy Kapitałowej Emitenta w okresie najbliższych 5 lat, tj. do roku 2023 r., w tym w szczególności w zakresie obecnych oraz planowanych projektów inwestycyjnych wraz z przewidywanymi na ich realizację nakładami finansowymi, prognoz dotyczących planowanego rachunku wyników oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Alchemia.
Odpowiedź udzielona przez Spółkę. „W odniesieniu do prośby o udzielenie informacji na temat planów rozwojowych Spółki, w tym projekcji finansowych na najbliższe lata wyjaśniam, iż Spółka nie posiada na dzień sporządzenia niniejszej odpowiedzi żadnych oficjalnych/formalnych prognoz finansowych czy też innych materiałów dotyczących strategii rozwoju, które byłyby na tyle wiarygodne oraz kompletne aby mogłyby zostać przekazane akcjonariuszom Spółki. Oczywiście w Spółce sporządzane są wewnętrzne opracowania oraz materiały analityczne, niemniej w ocenie Zarządu Spółki nie mają one charakter wyczerpującego i bazują na licznych uproszczeniach a więc nie stanowią odpowiedniego źródła informacji nt. Grupy Kapitałowej Alchemia. Wszelkie informacje, które w ocenie Spółki przedstawiają rzetelny obraz działalności prowadzonej przez Alchemia S.A oraz jej podmiotów zależnych, przekazywane są niezwłocznie w trybie właściwych raportów tj. bieżących i okresowych. Dokładamy przy tym wszelkiej staranności, aby ten przekaz był możliwe precyzyjny i umożliwiał naszym akcjonariuszom właściwą ocenę sytuacji Spółki. Odnosząc się do natomiast do planów rozwoju Grupy Kapitałowej Alchemia, należy wskazać, iż w 2019 roku zaplanowano zakończenie obszernego programu inwestycyjnego realizowanego w spółce zależnej – Huta Bankowa Sp. z o.o. Program zakłada m.in. modernizację dwóch kluczowych ciągów produkcyjnych Huty i ma na celu poprawę jakości jej wyrobów oraz mocy produkcyjnych. Program realizowany jest przy współudziale jednostek badawczych oraz współfinansowany przez NCBiR, o czym spółka informowała raportami bieżącymi nr 68/2017 z dnia 31 marca 2017 r., 69/2017 z dnia 3 kwietnia 2017 r. oraz 226/2017 z dnia 6 listopada 2017 r. Szczegółowy opis wspomnianego programu rozwoju Huty Bankowa Sp. z o.o. wraz z wstępną analizą wykonalności poszczególnych projektów znajdą Państwo również na naszej stronie internetowej w zakładce „Fundusze Europejskie”. Niezależnie o powyższego realizowany jest rozpoczęty w latach 2017-2018 projekt przebudowy i modernizacji jednego z Oddziałów Alchemia S.A., tj. Oddział Walcownia Rur Andrzej (WRA) w Zawadzkiem, którego celem jest zwiększenie rocznych zdolności produkcyjnych rur do poziomu 70 tys. ton. Całość opracowanego przy współudziale zewnętrznych jednostek badawczych i naukowych programu, złożona jest z trzech kluczowych projektów. Na obecnym etapie dwa z nich otrzymały akceptację i dofinansowanie NCBiR, natomiast ostatni z projektów wciąż oczekuje na rozpatrzenie (koszt realizacji ostatniego z projektów ro 118,7 mln zł, w tym dofinansowanie 48,2 mln zł). O podejmowanych przez nas działaniach w tym zakresie informowaliśmy raportami bieżącymi nr: 91/2017 z dnia 4 maja 2017 r. oraz 18/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r. Dodatkowe informacje dotyczące tych programów inwestycyjnych również znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w zakładce „Fundusze Europejskie”. Dodatkowo informujemy, iż wszystkie istotne informacje nt. realizacji obecnych oraz potencjalnych projektów inwestycyjnych będą przekazywane do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym, jeżeli będzie to uzasadnione, w trybie właściwych raportów.”

Inne komunikaty