Notowania

BOS: strona spółki
11.01.2019, 15:32

BOS Podwyższenie oceny ratingowej i utrzymanie perspektywy Ratingu BOŚ S.A.

Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank) informuje, że w dniu 11 stycznia 2019 r. Agencja ratingowa Fitch Ratings Ltd (Agencja) podwyższyła oceny ratingowe i jednocześnie utrzymała perspektywę Banku:
• Rating długoterminowy IDR w walucie obcej (Long-term Foreign Currency IDR) został podwyższony do ‘BB-’, z ‘B+’ perspektywa stabilna, • Rating krótkoterminowy IDR w walucie obcej (Short-term Foreign Currency IDR) został utrzymany na poziomie ‘B’, • Krajowy rating długoterminowy (National Long-term Rating) został podwyższony do ‘BBB-(pol) z ‘BB+(pol)’, perspektywa stabilna, • Krajowy rating krótkoterminowy (National Short-term Rating) został utrzymany na poziomie ‘F3(pol)’, • Rating indywidualny (Viability Rating) został podwyższony do ‘bb-’ z ‘b+’, • Rating wsparcia (Support Rating): został utrzymany na poziomie ‘4’, • Rating wsparcia (Support Rating Floor) został utrzymany na poziomie ‘B’, • Krajowy rating długoterminowy dla Programu Emisji Obligacji (long-term senior unsecured bond programme) o wartości do 2 miliardów zł został podwyższony do ‘BBB-(pol)’ z ‘BB+(pol)’, • Krajowy rating krótkoterminowy dla Programu Emisji Obligacji (short-term senior unsecured bond programme) o wartości do 2 miliardów zł został utrzymany na poziomie ‘F3 (pol)’, • Rating dla obligacji podporządkowanych serii R1 w wysokości 83 mln zł został podwyższony do ‘BB+(pol)’ z ‘BB-(pol)’. Agencja w swoim raporcie jako główne powody decyzji wymieniła m.in. wzmocnienie buforów kapitałowych Banku, realizację założeń przyjętych w strategii oraz ograniczenie ryzyka koncentracji zaangażowania Banku w ekspozycje farm wiatrowych w stosunku do poprzedniego przeglądu Banku. Obecny poziom ratingu wynika z poglądu Agencji odnośnie ograniczonej możliwości nadzwyczajnego wsparcia dla Banku ze strony Państwa głównie w świetle BRRD (Dyrektywa w sprawie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków). Agencja wyraziła jednak przekonanie, że instytucje państwowe mogłoby podjąć wyprzedzające działania, aby uniknąć przekroczenia przez Bank regulacyjnych wymogów kapitałowych z uwagi na pośredni udział kapitałowy Państwa w Banku oraz jego rolę w finansowaniu projektów proekologicznych w kraju. Agencja do czynników, które mogą wpłynąć na podwyższenie ratingu zaliczyła m.in. dalsze zwiększenie rentowności oraz poprawę jakości aktywów. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Rozporządzenie MAR).

Inne komunikaty