Notowania

SKARBIEC: strona spółki
11.01.2019, 15:52

SKH Korekta raportu bieżącego nr 1/2019 z dnia 08.01.2019 – „Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A.”

Zarząd Skarbiec Holding Spółki Akcyjnej („Spółka” lub „Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 11.01.2019 r. otrzymał od spółki zależnej od Emitenta tj. Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informację o podjęciu decyzji o uwzględnianiu w wartości aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A. w pozycji „Portfele instrumentów finansowych”, tj. w ramach usług asset management, również wartości aktywów portfeli funduszy inwestycyjnych powierzonych do zarządzania Skarbiec TFI S.A. przez inne towarzystwa funduszy inwestycyjnych. W konsekwencji wg stanu na dzień 31.12.2018 r. pozycja „Portfele instrumentów finansowych” powinna obejmować kwotę 79,7 mln zł zamiast 41,6 mln zł.
W związku z powyższym dokonuje się korekty raportu bieżącego nr 1/2019 z dnia 08.01.2019 „Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A.” w zakresie pkt. 3 „Portfele instrumentów finansowych”, gdzie w kwotę 41,6 mln zł należy zastąpić kwotą 79,7 mln zł. Treść raportu bieżącego nr 1/2019 z dnia 08.01.2019 po dokonaniu korekty brzmi następująco: Łączna suma aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A. wyniosła: 4 470,5 mln zł. Na powyższą sumę składają się: 1. Fundusze aktywów finansowych i niefinansowych skierowane do szerokiego grona inwestorów (Subfundusze wydzielone w ramach funduszy Skarbiec FIO i Skarbiec – Global Funds SFIO, mFundusze Dobrze Lokujące SFIO, Skarbiec – TOP Funduszy Stabilnych SFIO, Skarbiec – TOP Funduszy Akcji SFIO oraz fundusze inwestycyjne zamknięte), w tym: a) fundusze akcji, mieszane i alternatywne: 1 569,7 mln zł b) fundusze pieniężne, obligacji i aktywów niefinansowych: 2 379,4 mln zł łącznie: 3 949,1 mln zł. 2. Fundusze dedykowane: 441,7 mln zł. 3. Portfele instrumentów finansowych: 79,7 mln zł (w tym zarządzanie portfelem funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych: 38,1 mln zł). Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. Skarbiec TFI S.A. zarządzał 36 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów, a także 9 funduszami dedykowanymi.

Inne komunikaty