Notowania

DINOPL: strona spółki
11.01.2019, 15:53

DNP Terminy publikacji raportów okresowych Dino Polska S.A. w 2019 r.

Zarząd Dino Polska S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019:
1. Raporty roczne: - Raport roczny Dino Polska za 2018 r. – 14 marca 2019 r. - Skonsolidowany raport roczny Grupy Dino Polska za 2018 r. – 14 marca 2019 r. 2. Skonsolidowane raporty kwartalne: - Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Dino Polska za I kwartał 2019 roku – 9 maja 2019 r. - Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Dino Polska za III kwartał 2019 roku – 7 listopada 2019 r. 3. Skonsolidowany raport półroczny Grupy Dino za I półrocze 2019 roku – 19 sierpnia 2019 r. Jednocześnie Spółka oświadcza, że nie będzie publikować odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych. Skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Dino Polska będą zawierać kwartalną informacją finansową Spółki. Spółka nie będzie publikować również odrębnego jednostkowego raportu półrocznego. Ponadto Spółka informuje, że nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2018 r. i II kwartał 2019 roku. Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Inne komunikaty