Notowania

FAMUR: strona spółki
11.01.2019, 17:09

FMF Zawiadomienie Pana Tomasza Domogały w trybie art. 69 ust. 2 pkt. 2) w zw. z art. 87 ust. 5 pkt. 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów

Zarząd FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach ("Emitent") podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 11 stycznia 2019 r. otrzymał zawiadomienie od Pana Tomasza Domogały („Zawiadamiający”) datowane na dzień 11 stycznia 2019 r., w którym, na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2) w zw. z art. 87 ust. 5 pkt. 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa”) informuje, że w wyniku zawarcia przez spółkę pośrednio zależną od Zawiadamiającego tj. TDJ Equity I sp. z o.o. (dalej: „Akcjonariusz”) transakcji pakietowych obejmujących łącznie sprzedaż 57.476.321 akcji Emitenta, których przeniesienie nastąpiło w dniu 11 stycznia 2019 r., Zawiadamiający zmniejszył pośredni udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta do ok. 46,89%.
1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie. Zawarcie przez Akcjonariusza transakcji pakietowych (data transakcji: 10.01.2019 r.) obejmujących łącznie sprzedaż 57.476.321 akcji Emitenta, których przeniesienie nastąpiło w dniu 11 stycznia 2019 r., Zawiadamiający zmniejszył pośredni udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta do ok. 46,89%. 2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Emitenta oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów. Przed transakcją Zawiadamiający posiadał pośrednio poprzez spółki zależne – Akcjonariusza, Emitenta, Famur Finance sp. z o.o. (KRS: 0000618105) oraz Primetech S.A.( KRS: 0000026782) – odpowiednio: 327.009.251, 3.116, 1.000 oraz 500 akcji zwykłych na okaziciela, tj. posiadał pośrednio łącznie 327.013.867 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, które to akcje stanowiły ok. 56,89 % kapitału zakładowego i dawały 327.013.867 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących ok. 56,89 % ogólnej liczby głosów Emitenta, przy czym z 3.116, 1.000 oraz 500 akcji zwykłych na okaziciela, które to akcje stanowiły łącznie ok. 0,0008% kapitału zakładowego oraz taki sam procent ogólnej liczby głosów w rozumieniu Ustawy, nie było wykonywane prawo głosu ze względu na to, że są to akcje własne Emitenta. 3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Emitenta oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów. Aktualnie Zawiadamiający posiada pośrednio poprzez spółki zależne – Akcjonariusz, Emitenta, Famur Finance sp. z o.o. oraz Primetech S.A.– odpowiednio: 269.532.930, 3.116, 1.000 oraz 500 akcji zwykłych na okaziciela, tj. posiada pośrednio łącznie 269.537.546 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, które to akcje stanowią ok. 46,89 % kapitału zakładowego i dają 269.537.546 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących ok. 46,89 % ogólnej liczby głosów Emitenta, przy czym z 3.116, 1.000 oraz 500 akcji zwykłych na okaziciela, które to akcje stanowią łącznie ok. 0,0008% kapitału zakładowego oraz taki sam procent ogólnej liczby głosów w rozumieniu Ustawy, nie jest wykonywane prawo głosu ze względu na to, że są to akcje własne Emitenta. 4. Informacja o podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje Emitenta. Poza wskazanymi wyżej spółkami zależnymi, akcje Emitenta posiada – w sposób pośredni – TDJ S.A. z siedzibą w Katowicach (KRS: 0000361419), będąca podmiotem zależnym od Zawiadamiającego oraz jednocześnie podmiotem dominującym w stosunku do Akcjonariusza. 5. Pozostałe informacje. Zawiadamiający informuje także, że nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy, tj. osoby trzecie, z którymi Zawiadamiający zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu. Ponadto Zawiadamiający nie jest uprawniony ani zobowiązany do nabycia akcji Emitenta jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne. Zawiadamiający informuje również, że nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, odnoszących się w sposób pośredni lub bezpośredni do akcji Emitenta. Tym samym łączna suma liczby głosów i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów, z uwagi na brak ww. instrumentów finansowych, została wskazana powyżej.

Inne komunikaty