Notowania

ALTUSTFI: strona spółki
11.01.2019, 17:11

ALI Przekazanie zarządzania funduszami inwestycyjnymi

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 82/2018 z dnia 21 listopada 2018 r. oraz raportu bieżącego nr 83/2018 z dnia 23 listopada 2018 r., ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej „ALTUS TFI”) informuje, że w dniu 11 stycznia 2018 r. weszły w życie zmiany statutów funduszy:
1) ALTER 9 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem 596, 2) SS1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem 599, 3) NGU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem 974. - zwane dalej łącznie „Funduszami”, zgodnie z którymi towarzystwem zarządzającym Funduszami jest Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej „Rockbridge TFI”). Tym samym spełnione zostały przesłanki określone w umowach o przejęcie zarządzania Funduszami zawartymi pomiędzy ALTUS TFI a Rockbridge TFI oraz zaistniał skutek w postaci przejęcia zarządzania Funduszami. ALTUS TFI pośrednio (tj. poprzez spółkę ALTUS Agent Transferowy sp. z o.o., której jest jedynym udziałowcem) posiada 79,51 % akcji w kapitale zakładowym oraz 79,51 % głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Rockbridge Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. W związku z powyższym, wyniki finansowe Rockbridge TFI z tytułu zarządzania Funduszami będą uwzględnione w skonsolidowanym wyniku grupy kapitałowej ALTUS TFI. W ocenie Zarządu ALTUS TFI przeniesienie zarządzania Funduszami pozwala ograniczyć ryzyko regulacyjne dla uczestników Funduszy. W tym kontekście Zarząd ALTUS TFI uznaje, iż przeniesienie zarządzania Funduszami pozostaje w najlepiej pojętym interesie uczestników Funduszy, jak również akcjonariuszy ALTUS TFI, zważywszy, że wyniki finansowe Rockbridge TFI z tytułu zarządzania przejętymi funduszami będą uwzględnione w skonsolidowanym wyniku grupy ALTUS TFI.

Inne komunikaty