Notowania

HANDLOWY: strona spółki
11.01.2019, 17:12

BHW Temat: Informacja o datach przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757) („Rozporządzenie”). Bank Handlowy w Warszawie S.A. („Bank”, „Spółka”) podaje stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2019 roku: - jednostkowy raport roczny Banku: Data przekazania raportu okres sprawozdawczy 22 marca 2019 r. rok 2018 - skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej Banku: Data przekazania raportu Za okres sprawozdawczy 22 marca 2019 r. rok 2018 - skonsolidowane raporty kwartalne grupy kapitałowej Banku: Data przekazania raportu za okres sprawozdawczy 9 maja 2019 r. I kwartał 2019 r. 14 listopada 2019 r. III kwartał 2019 r. - skonsolidowany raport półroczny grupy kapitałowej Banku: Data przekazania raportu Za okres sprawozdawczy 22 sierpnia 2019 r. I półrocze 2019 r. Dodatkowo Spółka informuje, że wstępne wyniki skonsolidowane grupy kapitałowej Banku za rok 2018 zostaną przekazane w dniu 14 lutego 2019 r. w formie raportu bieżącego. Bank oświadcza, że zgodnie z § 62 ust.1 Rozporządzenia, Spółka nie będzie publikować odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych Banku. Skonsolidowane raporty kwartalne grupy kapitałowej Banku będą zawierały kwartalną informację finansową. Bank nie będzie publikować raportów kwartalnych za II i IV kwartał 2019 roku, zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia. Bank nie będzie publikować również odrębnego jednostkowego raportu półrocznego, zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2019-03-14
BHW Informacja dotycząca zmiany propozycji terminu wypłaty dywidendy.
68,30
+0,29
2019-03-13
BHW Odpowiedź Banku Handlowego w Warszawie S.A. do raportu bieżącego spółki Arteria S.A. o numerze 5/2019
68,30
0,00
2019-03-13
BHW Informacja o deklarowanej dywidendzie z podziału zysku netto za 2018 rok
68,30
0,00
2019-02-25
BHW Pismo Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące zwiększenia funduszy własnych poprzez zatrzymanie przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. co najmniej 25% zysku wypracowanego w 2018 r.
68,80
0,00
2019-02-14
BHW Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2018 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.
68,60
0,00
2019-01-21
BHW nformacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
69,90
+1,00
2019-01-18
BHW Pismo Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące indywidualnych założeń polityki dywidendowej na 2019 r. dla Bank Handlowego w Warszawie S.A.
69,90
+0,72
2019-01-11
BHW Temat: Informacja o datach przekazywania raportów okresowych w 2019 roku
69,50
+0,29
2019-01-02
BHW Bank Handlowy w Warszawie S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego spółki Arteria S.A. o numerze 1/2019
69,90
0,00
2018-12-07
BHW Przyjęcie Strategii Grupy Banku Handlowego w Warszawie S.A. na lata 2019 - 2021 i określenie kierunkowych propozycji podziału zysku za lata 2018 – 2021.Przyjęcie Strategii Grupy Banku Handlowego w Warszawie S.A. na lata 2019 - 2021 i określenie kierunkowych propozycji podziału zysku za lata 2018 – 2021.
70,00
-0,71