Notowania

PFLEIDER: strona spółki
11.01.2019, 17:14

PFL Treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pfleiderer Group S.A., które odbędzie się w dniu 7 lutego 2019 r.

Zarząd Pfleiderer Group S.A. („Spółka”) niniejszym przekazuje do wiadomości treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 7 lutego 2019 roku.
Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie powołania członka rady nadzorczej Spółki Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i art. 17.2 statutu Pfleiderer Group S.A. („Spółka”), w związku z rezygnacją pana Jasona Clarke z funkcji pełnionej w radzie nadzorczej Spółki, z dnia 17 grudnia 2018 r., ze skutkiem na dzień powołania przez Walne Zgromadzenie Spółki nowego członka Rady Nadzorczej Spółki w jego miejsce, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („Walne Zgromadzenie”) uchwala, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia powołać ______________ do składu rady nadzorczej Spółki w miejsca pana Jasona Clarke. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy o zakazie konkurencji z przewodniczącym rady nadzorczej Spółki. Zgodnie z art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i art. 23 statutu Pfleiderer Group S.A. („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („Walne Zgromadzenie”) uchwala, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie niniejszym udziela zgody na zawarcie przez Spółkę umowy o zakazie konkurencji („Umowa") z Panem Zbigniewem Prokopowiczem, przewodniczącym rady nadzorczej Spółki („Przewodniczący"), z zastrzeżeniem, że: a) Umowa będzie obejmowała okres zakazu konkurencji trwający 12 miesięcy, począwszy od dnia ustania, z dowolnego powodu, członkostwa w radzie nadzorczej Spółki, b) w okresie zakazu konkurencji, o którym mowa w punkcie a) powyżej, Spółka będzie wypłacać Przewodniczącemu miesięczne odszkodowanie w wysokości nie wyższej niż 50% średniego miesięcznego wynagrodzenia otrzymywanego przez Przewodniczącego od Spółki w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy przed ustaniem członkostwa w radzie nadzorczej. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uzasadnienie do projektu Uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy o zakazie konkurencji z przewodniczącym rady nadzorczej Spółki („Uchwała”) Uchwała i zawarcie przez Spółkę umowy o zakazie konkurencji z Panem Zbigniewem Prokopowiczem jest uzasadnione znaczącą rolą przewodniczącego rady nadzorczej w strukturze organizacyjnej oraz w działalności Spółki. Pan Prokopowicz jako przewodniczący rady nadzorczej, a także przewodniczący komitetu ds. nominacji i wynagrodzeń oraz przewodniczący komitetu d.s. transformacji ma stały dostęp do istotnych informacji dotyczących działalności Spółki i jej spółek zależnych. Ponadto Uchwała jest uzasadniona w świetle warunków długoterminowego programu motywacyjnego dla wybranych członków rady nadzorczej Spółki, w tym Pana Zbigniewa Prokopowicza, określonych w uchwale nr 1 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 18 października 2017 r. Zgodnie z powyższymi warunkami długoterminowego programu motywacyjnego uczestnik programu, aby zostać zakwalifikowanym jako menedżer odchodzący z programu bez naruszenia musi, między innymi, być związany porozumieniem o zakazie konkurencji ze Spółką lub jakąkolwiek inną spółką z grupy kapitałowej, lecz powiązaną ze Spółką, na okres nie krótszy niż jeden rok po zakończeniu jego powołania w Spółce. Raport sporządzono na podstawie § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

Inne komunikaty