Notowania

PLE Przekazanie środków pieniężnych na częściową spłatę wartości nominalnej obligacji serii C, D, E

Zarząd spółki Property Lease Fund S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 11 stycznia 2019 r. powziął informację o przekazaniu przez administratora zabezpieczeń obligacji, środków pieniężnych na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("KDPW") (obligacje serii C, E) oraz na rachunki obligatariuszy (obligacje serii D) w łącznej kwocie 145.278,00 zł (sto czterdzieści pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem złotych 00/100).
Przeksięgowanie środków przez KDPW na rachunki obligatariuszy nastąpi zgodnie z harmonogramem realizacji wypłat KDPW w dniu 15 stycznia 2019 r. Środki pieniężne pochodzą z przejętego zbioru wierzytelności leasingowych, o czym Emitent informował komunikatem giełdowym nr 21/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r. Spłaty wartości nominalnej obligacji serii C, D i E będą odbywały się w cyklach miesięcznych. Łączna wartość środków pieniężnych wypłaconych przez administratora zabezpieczeń oraz przekazanych obligatariuszom z rachunków spółki wynosi 2.158.475,11 zł (dwa miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć złotych 11/100).

Inne komunikaty