Notowania

HRL Zmiana stanu posiadania

Zarząd Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że Emitent powziął informację od Andrzeja Zielińskiego – akcjonariusza („Akcjonariusz”), który na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: „Ustawa o ofercie”) zawiadomił, iż w nawiązaniu do informacji przekazanej przez Akcjonariusza w dniu 11 czerwca 2018 roku dot. zmiany stanu posiadania akcji związku z nabyciem przez Akcjonariusza 12.500.000 akcji serii D Emitenta, na podstawie której Spółka opublikowała raport bieżący ESPI nr 21/2018 z dnia 11 czerwca 2018 roku oraz w związku z brakiem zapłaty przez Akcjonariusza ceny za nabywane akcje, a w konsekwencji w związku z brakiem wydania ww akcji, w dniu 31 grudnia 2018 roku transakcja nabycia przez Akcjonariusza akcji nie doszła do skutku, a przekazane przez Akcjonariusza zawiadomienie z dnia 11 czerwca 2018 roku należy uznać za bezzasadne.
1) Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie: W związku z brakiem zapłaty przez Akcjonariusza ceny za nabywane 12.500.000 akcji serii D, a w konsekwencji w związku z brakiem wydania ww. akcji, w dniu 31 grudnia 2018 roku transakcja nabycia przez Akcjonariusza ww. akcji nie doszła do skutku. W konsekwencji, przygotowana przez Akcjonariusza informacja w dniu 11 czerwca 2018 roku dot. zmiany stanu posiadania akcji, na podstawie, której Spółka opublikowała raport bieżący ESPI nr 21/2018 z dnia 11 czerwca 2018 roku została przekazana bezzasadnie z uwagi na fakt, iż nie doszło do zmiany stanu posiadania akcji Spółki. 2) Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: W związku z brakiem zapłaty przez Akcjonariusza ceny za nabywane 12.500.000 akcji serii D, a w konsekwencji w związku z brakiem ww. wydania akcji, w dniu 31 grudnia 2018 roku transakcja nabycia przez Akcjonariusza ww. akcji nie doszła do skutku. W konsekwencji, przygotowana przez Akcjonariusza informacja w dniu 11 czerwca 2018 roku dot. zmiany stanu posiadania akcji, na podstawie, której Spółka opublikowała raport bieżący ESPI nr 21/2018 z dnia 11 czerwca 2018 roku została przekazana bezzasadnie z uwagi na fakt, iż nie doszło do zmiany stanu posiadania akcji Spółki. 3) Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: W związku z brakiem zapłaty przez Akcjonariusza ceny za nabywane 12.500.000 akcji serii D, a w konsekwencji w związku z brakiem wydania ww. akcji, w dniu 31 grudnia 2018 roku transakcja nabycia przez Akcjonariusza ww. akcji nie doszła do skutku. W konsekwencji, przygotowana przez Akcjonariusza informacja w dniu 11 czerwca 2018 roku dot. zmiany stanu posiadania akcji, na podstawie, której Spółka opublikowała raport bieżący ESPI nr 21/2018 z dnia 11 czerwca 2018 roku została przekazana bezzasadnie z uwagi na fakt, iż nie doszło do zmiany stanu posiadania akcji Spółki. Obecnie Akcjonariusz posiada 394.532 akcje spółki Hornigold Reit S.A. 4) Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje Spółki: Nie dotyczy. 5) Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c: Nie dotyczy. 6) Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji: Nie dotyczy 7) Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych: Nie dotyczy. 8) Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 6 i 7 i jej procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów: Nie dotyczy

Inne komunikaty