Notowania

OTLOG: strona spółki
11.01.2019, 18:30

OTS Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii D na dzień 25.01.2019 r.

Zarząd OT Logistics S.A. (Emitent), w nawiązaniu do:
(1) raportu bieżącego nr 34/2018 w sprawie zamiaru emisji przez Emitenta nowych obligacji serii H (Obligacje H); (2) raportów bieżących nr 35/2018 z dnia 17 października 2018 roku, 38/2018 z dnia 31 października 2018 roku oraz 39/2018 z dnia 6 listopada 2018 roku w sprawie zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii D wyemitowanych przez Emitenta (Obligacje D), które odbyło się w dniu 31 października 2018 r. i uchwał podczas niego podjętych; (3) raportów bieżących nr 49/2018 z dnia 4 grudnia 2018 roku oraz 55/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie zgromadzenia obligatariuszy Obligacji D, które odbyło się w dniu 19 grudnia 2018 r. i uchwał podczas niego podjętych; oraz (4) warunków emisji Obligacji D z dnia 7 listopada 2014 r., zmienionych uchwałami zgromadzeń obligatariuszy, które odbyły się w dniach 31 października 2018 roku oraz 19 grudnia 2018 roku (Warunki Emisji), informuje o zwołaniu zgromadzenia obligatariuszy Obligacji D, które odbędzie się w dniu 25 stycznia 2019 roku o godzinie 13:00 w Warszawie, w biurze Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy sp.k. w Warszawie, adres 00-660 Warszawa, ul. Lwowska 19, I piętro (Zgromadzenie Obligatariuszy D). Przedmiotem obrad Zgromadzenia Obligatariuszy D będzie zmiana Warunków Emisji poprzez podjęcie uchwał o przesunięciu daty wykupu Obligacji D na dzień 15 lutego 2021 roku (z daty 20 listopada 2020 roku wprowadzonej do Warunków Emisji na podstawie uchwał podjętych przez zgromadzenie obligatariuszy Obligacji D z dnia 31 października 2018 roku) w celu jej ujednolicenia z planowanymi datami dotyczącymi ustalenia zapadalności pozostałych finansowań grupy kapitałowej Emitenta (Grupa), w przedmiocie których refinansowania toczą się negocjacje z wierzycielami Grupy oraz uchwały o zmianie postanowień Warunków Emisji w zakresie, w jakim odnoszą się do terminu na emisję Obligacji H, poprzez ustalenie go na dzień 15 lutego 2019 roku. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy D razem z projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu. O uchwałach podjętych podczas Zgromadzenia Obligatariuszy D oraz o wyrażeniu zgody na zmianę Warunków Emisji Obligacji serii D Emitent poinformuje w osobnym raporcie bieżącym.

Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2019-10-22
OTS Powzięcie informacji o wygaśnięciu tymczasowego zabezpieczenia udzielonego Spółce przez Stały Sąd Arbitrażowy przy Chorwackiej Izbie Handlowej w Zagrzebiu w odniesieniu do wniosku Spółki z dnia 26 lipca 2019 r. oraz decyzji Sądu Arbitrażowego z dnia 13 września 2019 r.
5,90
0,00
2019-10-10
OTS Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. po wznowieniu obrad w dniu 10 października 2019 roku – korekta załącznika do raportu bieżącego
5,90
0,00
2019-10-10
OTS Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OT Logistics S.A. po wznowieniu obrad w dniu 10 października 2019 roku.
5,85
+0,85
2019-10-10
OTS Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. po wznowieniu obrad w dniu 10 października 2019 roku.
5,85
0,00
2019-10-08
OTS Zmiana terminu przekazania rozszerzonego skonsolidowanego raportu okresowego za III kwartał 2019 r.
5,70
+2,63
2019-10-07
OTS Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii H na dzień 28.10.2019 r.
5,70
0,00
2019-09-30
OTS Uchwały powzięte przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H w dniu 30 września 2019 r. oraz wyrażenie przez Emitenta zgody na zmianę warunków emisji
5,80
0,00
2019-09-27
OTS Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OT Logistics S.A. w dniu 24 września 2019 roku do czasu ogłoszenia przerwy w obradach
5,90
-2,54
2019-09-24
OTS Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. oraz treść uchwał podjętych do przerwy
5,90
-2,54
2019-09-13
OTS Powzięcie informacji o decyzji w sprawie przyznania Spółce tymczasowego zabezpieczenia przez Stały Sąd Arbitrażowy przy Chorwackiej Izbie Handlowej w Zagrzebiu w odniesieniu do wniosku Spółki z dnia 26 lipca 2019 r. oraz wstępnej decyzji Sądu Arbitrażowego z dnia 13 sierpnia 2019 r.
6,85
0,00