Notowania

ORN Nabycie akcji własnych

Zarząd Orion Investment SA ("Emitent") informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orion Investment SA, Emitent w dniach 7-11 stycznia 2019 roku podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym GPW nabył:
- w dniu 7 stycznia 2019 roku 115 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 7,35 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,00106% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,00106% głosów na Walnym Zgromadzeniu, - w dniu 8 stycznia 2019 roku 100 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 7,35 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,00092% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,00092% głosów na Walnym Zgromadzeniu, - w dniu 9 stycznia 2019 roku 100 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 7,20 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,00092% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,00092% głosów na Walnym Zgromadzeniu, - w dniu 10 stycznia 2019 roku 105 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 7,20 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,00097% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,00097% głosów na Walnym Zgromadzeniu, - w dniu 11 stycznia 2019 roku 100 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 7,20 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,00092% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,00092% głosów na Walnym Zgromadzeniu, W wyniku zawarcia powyższych transakcji Emitent nabył 520 akcji własnych, stanowiących łącznie 0,00480% kapitału zakładowego i dające prawo do 520 głosów na WZA Spółki, co stanowi 0,00480% ogólnej liczby głosów.  Łącznie od rozpoczęcia skupu akcji własnych Emitent nabył 1197 akcji własnych dających 1197 głosów na WZA, stanowiących łącznie 0,01106% kapitału zakładowego i 0,01106% ogólnej liczby głosów na WZA. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 7,32zł.

Inne komunikaty