Notowania

HRL Zmiana stanu posiadania

Zarząd Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 14 stycznia 2019 roku Emitent powziął informację od Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach („Akcjonariusz”), który na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: „Ustawa o ofercie”) zawiadomił, iż w nawiązaniu do informacji przekazanej przez Akcjonariusza dnia 14 sierpnia 2018 roku dot. zmiany stanu posiadania akcji w związku ze zbyciem przez Akcjonariusza 12.500.000 akcji serii D Spółki, na podstawie której Spółka opublikowała raport bieżący ESPI nr 24/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 roku, Akcjonariusz zawiadomił, iż w związku z brakiem zapłaty ceny przez kupującego, a w konsekwencji w związku z brakiem wydania ww. akcji, w dniu 31 grudnia 2018 roku transakcja zbycia przez Akcjonariusza ww. akcji nie doszła do skutku, a przekazane przez Akcjonariusza zawiadomienie z dnia 14 sierpnia 2018 roku należy uznać za bezzasadne.
1) Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie: W związku z brakiem zapłaty przez kupującego ceny za zbywane przez Akcjonariusza 12.500.000 akcji serii D, a w konsekwencji w związku z brakiem wydania ww. akcji, w dniu 31 grudnia 2018 roku transakcja zbycia przez Akcjonariusza akcji nie doszła do skutku. W konsekwencji, przygotowana przez Akcjonariusza informacja z dnia 14 sierpnia 2018 roku dot. zmiany stanu posiadania akcji, na podstawie, której Spółka opublikowała raport bieżący ESPI nr 24/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 roku została przekazana bezzasadnie z uwagi na fakt, iż nie doszło do zmiany stanu posiadania akcji Spółki. 2) Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: W związku z brakiem zapłaty przez kupującego ceny za zbywane przez Akcjonariusza 12.500.000 akcji serii D, a w konsekwencji w związku z brakiem wydania ww. akcji, w dniu 31 grudnia 2018 roku transakcja zbycia przez Akcjonariusza akcji nie doszła do skutku. W konsekwencji, przygotowana przez Akcjonariusza informacja z dnia 14 sierpnia 2018 roku dot. zmiany stanu posiadania akcji, na podstawie, której Spółka opublikowała raport bieżący ESPI nr 24/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 roku została przekazana bezzasadnie z uwagi na fakt, iż nie doszło do zmiany stanu posiadania akcji Spółki. 3) Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: W związku z brakiem zapłaty przez kupującego ceny za zbywane przez Akcjonariusza 12.500.000 akcji serii D, a w konsekwencji w związku z brakiem wydania ww. akcji, w dniu 31 grudnia 2018 roku transakcja zbycia przez Akcjonariusza akcji nie doszła do skutku. W konsekwencji, przygotowana przez Akcjonariusza informacja z dnia 14 sierpnia 2018 roku dot. zmiany stanu posiadania akcji, na podstawie, której Spółka opublikowała raport bieżący ESPI nr 24/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 roku została przekazana bezzasadnie z uwagi na fakt, iż nie doszło do zmiany stanu posiadania akcji Spółki. 4) Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje Spółki: Nie dotyczy. 5) Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c: Nie dotyczy. 6) Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji: Nie dotyczy 7) Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych: Nie dotyczy. 8) Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 6 i 7 i jej procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów: Nie dotyczy

Inne komunikaty