Notowania

HRL Zmiana stanu posiadania

Zarząd Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent powziął informację od spółki Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: „Akcjonariusz”), która na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: „Ustawa o ofercie”) zawiadomiła, iż dnia 11 stycznia 2019 roku Akcjonariusz dokonał transakcji zbycia 12.500.000 akcji, Spółki. Transakcje zostały zawarte poza systemem obrotu.
W związku z powyższym, zmieniła się ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, posiadanych przez Akcjonariusza. 1) Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie: Dokonanie w dniu 11 stycznia 2019 roku transakcji zbycia 12.500.000 akcji serii D Spółki, na podstawie umowy sprzedaży akcji z dnia 11 stycznia 2019 roku, co przyczyniło się do zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów posiadanych przez Akcjonariusza. 2) Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: Przed dokonaniem powyższej transakcji Akcjonariusz posiadał 102.081.601 akcji Spółki, reprezentujących 80,87 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 80,87 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 3) Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: Po dokonaniu powyższej transakcji Akcjonariusz posiada 89.581.601 akcji Spółki, reprezentujących 70,97 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 70,97 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 4) Podmioty zależne od Akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje Spółki: Akcjonariusz poinformował, iż nie istnieją podmioty zależne od Akcjonariusza, posiadające akcje Spółki. 5) Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c: Akcjonariusz poinformował, iż nie istnieją podmioty, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3) lit c) Ustawy o ofercie. 6) Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji: Akcjonariusz poinformował, iż nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt. 1 oraz art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie. 7) Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych: Nie dotyczy. 8) Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: Nie dotyczy.

Załączniki

Inne komunikaty