Notowania

HRL Zmiana stanu posiadania

Zarząd Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 14 stycznia 2019 roku Emitent powziął informację od Andrzeja Zielińskiego – akcjonariusza („Akcjonariusz”), który na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: „Ustawa o ofercie”) zawiadomił, iż dnia 11 stycznia 2019 roku dokonał nabycia 12.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D Emitenta, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja. Transakcja została zawarta poza system obrotu.
W związku z powyższym, zmieniła się ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, posiadanych przez Akcjonariusza. Przed dokonaniem powyższej transakcji, Akcjonariusz posiadał 394.532 akcji Spółki, reprezentujących 0,31 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 0,31 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Po dokonaniu powyższej transakcji, Akcjonariusz posiada 12.894.532 akcji Spółki reprezentujących 10,21 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 10,21 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz poinformował, iż nie istnieją podmioty zależne posiadające akcje Spółki, a także osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy o ofercie.

Załączniki

Inne komunikaty