Notowania

PROMISE: strona spółki
14.01.2019, 18:15

PRO Uchwalenie Regulaminu Programu Motywacyjnego dla Pracowników Spółki.

Zarząd APN Promise S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 14 stycznia 2019 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 3 w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego dla Pracowników Spółki.
Celem wprowadzenia Programu Motywacyjnego dla Pracowników Spółki (Programu) jest stworzenie skutecznych mechanizmów motywujących wobec wybranych członków kadry kierowniczej oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki, prowadzących do dłuższego związania ich ze Spółką, zwiększenia ich zaangażowania w pracę na rzecz Spółki oraz do efektywnego zarządzania Spółką, poprawy jej wyników finansowych, jak również zapewnienia w przyszłości wzrostu wartości akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, z korzyścią dla wszystkich akcjonariuszy. Programem zostaną objęte następujące lata obrotowe Spółki: 2018, 2019, 2020. Program rozpoczyna się od dnia 1 lipca 2019 roku i kończy się z chwilą emisji i przydziału warrantów subskrypcyjnych ostatniej transzy. Do udziału w Programie będą uprawnieni członkowie kadry kierowniczej oraz pracownicy i współpracownicy Spółki, którzy podejmują lub uczestniczą w podejmowaniu istotnych decyzji lub ich działalność w znaczący sposób przyczynia się do rozwoju Spółki, w tym w szczególności do zwiększenia jej przychodów i zysków oraz poprawy wyników finansowych. Szczegółowe warunki Programu Motywacyjnego dla Pracowników Spółki określa Regulamin stanowiący załącznik do niniejszego raportu. Powyższa informacja jest publikowana z uwagi na fakt, iż wprowadzenie Programu Motywacyjnego ma na celu stworzenie w Spółce mechanizmów wpływających na zwiększenie efektywności zarządzania Spółką oraz poprawę jej wyników finansowych.

Załączniki

Inne komunikaty