Notowania

HRL Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji serii A

Zarząd Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: "Emitent"), informuje,iż w dniu 17 stycznia 2019 roku została podjęta przez Zarząd Emitenta uchwała w przedmiocie emisji obligacji imiennych serii A, w liczbie nie mniejszej niż 10 sztuk i nie większej niż 100 sztuk, o wartości nominalnej każdej poszczególnej obligacji w wysokości 1.000PLN (jeden tysiąc złotych), tj. o łącznej wartości nominalnej wszystkich wyemitowanych obligacji w wysokości nie wyższej niż 10.000.000 PLN (dziesięć milionów złotych).
Celem emisji obligacji serii A jest pozyskanie środków na sfinansowanie zakupiu i modernizacji nieruchomości. Obligacje serii A będą emitowane jako obligacje zabezpieczone. Spółka doprowadzido ustanowienia zabezpieczenia w postaci hipoteki umownej w kwocie stanowiącej conajmniej 120% łącznej wartości nominalnej przydzielonych Obligacji na wskazanej nieruchomości,będącej własnością Emitenta lub jego spółki zależnej.

Inne komunikaty