Notowania

HRL Korekta raportu ESPI nr 7/2019

Zarząd Emitenta, w nawiązaniu do opublikowanego w dniu dzisiejszym raportu bieżącego ESPI nr 7/2019 "Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji serii A" informuje, że w przedmiotowym raporcie omyłkowo wskazano maksymalną ilość emitowanych obligacji.
Emitent oświacdza, że w dniu dzisiejszym tj. 17 stycznia 2019 roku została podjęta przez Zarząd Emitenta uchwała w przedmiocie emisji obligacji serii A w liczbie nie mniejszej niż 10 sztuk i nie większej niż 10.000 sztuk, o wartości nominalnej każdej poszczególnej obligacji w wysokości 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych), tj. o łącznej wartości nominalnej wszystkich wyemitowanych obligacji w wysokości nie wyższej niż 10.000.000,00 PLN (dziesięć milionów złotych). Celem emisji obligacji serii A jest pozyskanie środków na sfinansowanie zakupiu i modernizacji nieruchomości. Obligacje serii A będą emitowane jako obligacje zabezpieczone. Spółka doprowadzi do ustanowienia zabezpieczenia w postaci hipoteki umownej w kwocie stanowiącej conajmniej120% łącznej wartości nominalnej przydzielonych Obligacji na wskazanej nieruchomości, będącej własnością Emitenta lub jego spółki zależnej.

Inne komunikaty