Notowania

MNS Zawarcie Aneksu do Umowy kredytowej

Zarząd Mennicy Skarbowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 18 stycznia 2019 r. powziął informację o podpisaniu przez Bank BGŻ BNP Paribas z siedzibą w Warszawie Aneksu nr 7 do Umowy kredytowej nr CRD 45744/15 z dnia 18 grudnia 2015 roku (dotyczy usług Raiffeisen Polbank w ramach działalności przejętej przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A.), odnawiający linię kredytową w wysokości 3.900.000,00 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset tysięcy złotych), z ustalonym przez Strony Umowy miesięcznym mechanizmem, począwszy od dnia 31 stycznia 2019 roku, obniżania kwoty kredytu o kwotę 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych). Całkowita spłata wykorzystanego kredytu upływa z dniem 20 grudnia 2019 roku.

Inne komunikaty