Notowania

BML Rejestracja przez sąd zmniany statutu Emitenta

Zarząd "BIOMED - LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie przy ulicy Uniwersyteckiej 10 (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż powziął informację o dokonaniu w dniu 14 stycznia 2019 roku przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) rejestracji zmian Statutu Spółki.
Zmiana statutu polega na dodaniu § 9c o następującej treści: „§ 9c 1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.100.000 zł (słownie: jeden milion sto tysięcy złotych). 2. Warunkowy kapitał zakładowy został uchwalony celem przyznania praw do objęcia akcji przez obligatariuszy obligacji serii C zamiennych na akcje Spółki emitowanych na podstawie uchwały nr 3/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 grudnia 2018 r. 3. Uprawnionymi do objęcia akcji Spółki emitowanych w ramach warunkowego kapitału zakładowego będą wyłącznie posiadacze obligacji serii C zamiennych na akcje Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 4. Prawo do objęcia akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego może być wykonane do dnia oznaczonego w warunkach emisji obligacji, o których mowa w ust. 2 powyżej, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2020 roku. 5. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii Q o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w liczbie nie mniejszej niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) i nie większej niż 11.000.000 (słownie: jedenaście milionów).” Zmiana statutu została dokonana uchwałą nr 3/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 6 grudnia 2018 r. W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Emitent przekazuje tekst jednolity Statutu uchwalony na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych przez Radę Nadzorczą Spółki uchwałą nr 29/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. uwzględniający powyższą zmianę.

Inne komunikaty