Notowania

CNT: strona spółki
25.01.2019, 12:12

CNT Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019.

Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu ("Spółka" lub „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości stałe daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2019:
I. Raporty kwartalne: Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny (QSr) za I kwartał 2019 r. - 24 maja 2019 r. Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny (QSr) za III kwartał 2019 r. - 22 listopada 2019 r. II. Raport półroczny: Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny (PSr) za I półrocze 2019 r. - 30 sierpnia 2019 r. III. Raporty roczne: Jednostkowy raport roczny (R) za rok 2018 - 26 kwietnia 2019 r. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej (RS) za rok 2018 - 26 kwietnia 2019 r. Jednocześnie, działając na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim – tekst jedn. Dz.U. 2018 poz. 757 (dalej: „Rozporządzenie”), Emitent informuje, iż nie będzie przekazywał raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2018 roku i II kwartał 2019 roku. Spółka oświadcza ponadto, że: • zgodnie z § 62 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia, Emitent będący jednostką dominującą będzie przekazywał skonsolidowane raporty kwartalne za I i III kwartał 2019 roku zawierające kwartalną informację finansową jednostki dominującej i nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych za te okresy sprawozdawcze; • zgodnie z § 62 ust. 3 i ust. 5 Rozporządzenia, Emitent będący jednostką dominującą nie będzie publikował jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym za I półrocze 2019 roku Emitent zamieści półroczne skrócone sprawozdanie finansowe jednostki dominującej wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu oraz skróconą informacją dodatkową. Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim – tekst jedn. Dz.U. 2018 poz. 757.

Inne komunikaty