Notowania

NCT Informacja o terminach raportów okresowych w 2019 r.

Zarząd North Coast S.A. („Emitent”) podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych Emitenta w 2019 roku.
1. Raporty kwartalne: - skonsolidowany rozszerzony raport za I kwartał 2019 r. – 15 maja 2019 r. - skonsolidowany rozszerzony raport za III kwartał 2019 r. – 15 listopada 2019 r. 2. Raport półroczny: - skonsolidowany rozszerzony raport za I półrocze 2019 r. – 6 września 2019 r. 3. Raporty roczne: - jednostkowy raport za 2018 r. – 29 marca 2019 r. - skonsolidowany raport za 2018 r. – 29 marca 2019 r. Jednocześnie na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Emitent informuje, iż nie będzie przekazywał raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2018 r. i II kwartał 2019 r. Zarząd Emitenta informuje, że zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i jednostkowego raportu półrocznego, a skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny będą zawierały odpowiednio kwartalną informację finansową oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe. Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty