Notowania

KLON: strona spółki
25.01.2019, 15:12

KLN Zawiadomienie o zmianie udziału w głosach ogółem.

Zarząd KLON SA („Spółka” „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych zawiadomienie od T5 Sp. z o.o., iż w wyniku powzięcia informacji o rejestracji zmian Statutu i podwyższeniu kapitału zakładowego spółki KLON SA, wskutek czego objęła skutecznie akcje i przekroczyła w górę próg 33 i 1/3% udziału w ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy KLON SA.
T5 Sp. z o.o. objęła 2.500.000 sztuk akcji KLON S.A. stanowiących 10,67% w kapitale zakładowym, które upoważniają do 2.500.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu KLON S.A., stanowiących 10,67% ogólnej liczby głosów. Przed powyższym zdarzeniem, T5 Sp. z o.o. bezpośrednio posiadała 6.156.123 akcji KLON S.A., stanowiących 29,4129% w kapitale zakładowym, które upoważniały do 6.156.123 głosów na Walnym Zgromadzeniu KLON S.A., co stanowiło 29,4129% ogólnej liczby głosów. Obecnie, po transakcji nabycia, T5 Sp. z o.o. bezpośrednio posiada 8.656.123 akcji, które stanowią 36,9446% udziału w kapitale zakładowym KLON S.A. i upoważniają łącznie do 8.656.123 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy KLON S.A., co stanowi 36,9446% ogólnej liczby głosów. T5 Sp. z o.o. poinformowała, że nie występują podmioty zależne od niej, które posiadają akcje KLON SA. T5 Sp. z o.o. poinformowała również, że nie zawierała żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosów oraz , że nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ustawy o ofercie.

Inne komunikaty