Notowania

FAMUR: strona spółki
28.01.2019, 10:49

FMF Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019

Zarząd FAMUR S.A. („Emitent”) informuje, że raporty okresowe w 2019 roku będą przekazywane w następujących terminach:
1. Skonsolidowane raporty kwartalne: - za I kwartał 2019 roku – 30 maja 2019 roku - za III kwartał 2019 roku – 29 listopada 2019 roku 2. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 roku – 2 września 2019 roku 3. Raporty roczne: - jednostkowy raport roczny za 2018 rok – 17 kwietnia 2019 roku - skonsolidowany raport roczny za 2018 rok – 17 kwietnia 2019 roku Zarząd Emitenta oświadcza, iż zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów (Dz. U. 2018, poz. 757) Emitent nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i półrocznych. Ponadto Emitent informuje, iż zgodnie z § 79 ust. 2 ww. Rozporządzenia, nie będzie publikował skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2018 roku oraz za II kwartał 2019 roku. Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty