Notowania

IDMSA: strona spółki
28.01.2019, 11:59

IDM Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2019

Zarząd IDM S.A. w upadłości układowej (dalej: IDMSA lub Spółka) stosownie do treści § 80. st. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28.03.2018 r., sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: Rozporządzenie) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości terminy, w których przekazane zostaną raporty okresowe w roku obrotowym 2019:
1) jednostkowy raport roczny za rok 2018 – 22.04.2019 r. 2) skonsolidowany raport roczny za rok 2018 – 22.04.2019 r. 3) skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 r. 27.05.2019 r. 4) skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 r. – 23.09.2019 r. 5) skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 r. – 21.11.2019 r. Jednocześnie IDMSA jako jednostka dominująca działając na podstawie § 62 ust. 1 Rozporządzenia oświadcza, że nie będzie przekazywać odrębnych raportów kwartalnych ze względu na zamiar przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych, w których będą zamieszczane kwartalne informacje finansowe zawierające informacje wymagane przepisami Rozporządzenia. Ponadto IDMSA jako spółka dominująca nie będzie przekazywać odrębnego raportu półrocznego ze względu na zamieszczenie w skonsolidowanym raporcie półrocznym skróconego półrocznego sprawozdania finansowego, wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu tego sprawozdania. Korzystając z możliwości określonych w § 79 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za drugi i ostatni kwartał 2019 r.

Inne komunikaty