Notowania

SFINKS: strona spółki
28.01.2019, 15:30

SFS Terminarz publikacji raportów okresowych w 2019 rokuTerminarz publikacji raportów okresowych w 2019 roku

Działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z dnia 20 kwietnia 2018 r. poz. 757) („Rozporządzenie”), Zarząd Sfinks Polska S.A. („Spółka”) przekazuje niniejszym terminarz publikacji raportów okresowych w roku obrotowym trwającym od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.:
Raport roczny: •1 kwietnia 2019 r.–Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za rok obrotowy trwający od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Raport półroczny: •30 września 2019 r.– Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze roku obrotowego trwającego od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Raporty kwartalne: •30 maja 2019 r.- Skonsolidowany Raport kwartalny za I kwartał roku obrotowego trwającego od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. •29 listopada 2019 r.- Skonsolidowany Raport kwartalny za III kwartał roku obrotowego trwającego od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Jednocześnie, zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, Spółka informuje, iż skonsolidowane raporty kwartalne zawierać będą kwartalną informację finansową, a skonsolidowany raport półroczny zawierać będzie skrócone półroczne sprawozdanie finansowe. W związku z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, Spółka informuje, że nie będzie publikowała raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego: •za IV kwartał roku obrotowego trwającego od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r., •za II kwartał roku obrotowego trwającego od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Inne komunikaty